.

Kişisel Verilerin Korunması

 

Sanal mağaza olarak satış yapan şirketimiz Yılmazer Ev Gereçleri İth. ve İhr. San. ve Tic. A.Ş. gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.

 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:
 Kişisel veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri kayıt sistemi :Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 Veri sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.
 İşlenen Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Yılmazer Ev Gereçleri İth. ve İhr. San. ve Tic. A.Ş’nin sanal mağaza olarak hizmet verdiği “www.enpazar.com” internet sitesinde üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “www.enpazar.com” hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. 18 yaşından
Küçük Çocuklara Ait Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı: Çocukların gizliliğinin korunması bizim için önemlidir. Yılmazer Ev Gereçleri İth. ve İhr. San. ve Tic. A.Ş, 18 yaşın altında hiç kimsenin kişisel bilgilerini bilerek toplamaz ya da bulundurmaz veya bilerek bu kişilerin Siteleri kullanmasına izin vermez. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen herhangi bir kişisel bilgiyi kullanarak Sitelere kayıt olmaya çalışmayınız.
Eğer 18 yaşından küçükseniz, ebeveynlerinizin ya da yasal vasinizin kullanım veya Sitelere erişim onayının olması gerekmektedir.
Eğer Yılmazer Ev Gereçleri İth. ve İhr. San. ve Tic. A.Ş, 18 yaşından küçük bir kişinin kişisel bilgilerini verdiğini tespit ederse, Yılmazer Ev Gereçleri İth. ve İhr. San. ve Tic. A.Ş bu türden kişisel bilgiyi derhal silecektir. 
İşlenen Kişisel Verilerinizin Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Aktarılabileceği Kişi ya da Kuruluşlar: Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz taarfından kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, şirketimiz/ internet sitemiz/ çağrı merkezimiz / tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı: “www.enpazar.com” adlı sitemize ziyaretinize veya sitemize üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgilerinizi, güvenliğiniz ve şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
MÜŞTERİLERİMİZİN HAKLARI : 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak; 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. Yukarıdaki 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler Yılmazer Ev Gereçleri İth. ve İhr. San. ve Tic. A.Ş, işbu Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir.
Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin “www.enpazar.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bunun yanında, kullanıcılar, “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ile ilgili her türlü taleplerini [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirler.

 

.
.
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.
Kabul Ediyorum